Privacybeleid

Dutla is een afkorting van Dutch Lapétus.
De benaming “rg-slp” staat voor research group – systematic learning processes.
Dutch Lapétus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gevestigd aan de Einsteinlaan 97 9406BJ te Assen.

Diverse informatiebronnen zijn nodig om verschillende groepen mensen goed van dienst te kunnen zijn.
Dutch Lapétus gebruikt, o.a de volgende benamingen en domeinen:

Rijlevel.nl
Rijleskunde.nl
Rijtaak.nl
Rijtaakondersteuning.nl
Verkeerstaak.nl
Rijbewijsleerling.nl

Dutla.nl
Dutla.com
Dutchlapétus.com

De door Dutch Lapétus gebruikte benamingen vormen een eenheid en hebben te maken met innoverende producten en diensten voor belangstellende personen, vakmensen en rijbewijsconsumenten.
Dutch Lapétus handelsnamen, producten en diensten zijn gerelateerd aan verbeteringen voor de verkeersveiligheid. Dutch Lapétus draagt de verantwoordelijk voor de voortgezette- en verbeterde vakopleidingen voor auto-rijinstructeurs. Door de aard van deze taken verwerkt Dutch Lapétus persoonsgegevens.

Gegevensbescherming

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en maken dit beleid op al onze websites gemakkelijk beschikbaar om u te helpen bij het begrijpen van de omgang met informatie tijdens het gebruik van Dutch Lapétus websites. We voldoen aan de bepalingen zoals opgesteld in de General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel AVG.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Dutch Lapétus uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dutch Lapétus van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar product of dienstverlening.
Als u wilt weten welke van uw persoonlijke gegevens in ons systeem zijn opgeslagen, of als u uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen of verwijderen, stuur een e-mail naar A Joostens (Functionaris Gegevensbescherming), te bereiken op lapetus@rg-slp.com

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden.

Verwerken van persoonsgegevens

Welke gegevens verwerken wij van u?

Het is mogelijk dat Dutch Lapétus voor de uitvoering van haar taken, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van u verwerkt. Als u een aanvraag indient of melding maakt bij, een dienst of product afneemt van, u zich inschrijft voor een doeltreffende dienst, contact opneemt met of een bezoek brengt aan onze stand op een beurs verwerken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

De websites van Dutch Lapétus kunnen links naar websites van derden bevatten. Dutch Lapétus is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Autorisatie voor toegang tot het systeem gebeurt aan de hand van rollen. Het verlenen van deze autorisaties verloopt via vaste procedures onder verantwoordelijkheid van de manager van de afdeling die uw gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

Dutch Lapétus verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Dutch Lapétus dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Unie

Dutch Lapétus geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacy-maatregelen zijn getroffen.

Plichten en verantwoordelijkheden

Dutch Lapétus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en is verplicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Dutch Lapétus bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar dienstverlening, taken en het naleven van regels omtrent certificeringen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. U wordt hierover geïnformeerd.

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we hebben hier een vermoeden van, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Dutch Lapétus heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via privacy@lapetus.nl Meld ook (vermoedens van) beveiligingslekken. Beschrijf uw vermoeden zo volledig mogelijk. Op die manier kunnen we uw melding zo snel mogelijk verhelpen. U kunt schermafdrukken of andere bewijzen toevoegen.

Uw rechten

Op het moment dat Dutch Lapétus persoonsgegevens van u verwerkt, wordt u geïnformeerd voor welke doeleinden dit gebeurt. Naast dit recht van informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. Zo heeft u, onder wettelijke bepaalde voorwaarden, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en het recht van bezwaar. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@lapetus.nl of een brief sturen op het adres Dutch Lapétus Einsteinlaan 97 9406BJ Assen t.a.v. Informatiebeveiliging & Privacy, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen 1 maand op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Voor de manier waarop u ons veilig kunt voorzien van een kopie legitimatiebewijs verwijzen wij u graag naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Hiervan is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de websites te optimaliseren, gebruikt Dutch Lapétus cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (‘sessie-cookies’). Een aantal blijft actief (‘persistent cookies’). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren toegepast worden.

De website kan gebruik maken van de volgende persistent cookies:

  • Cookie voor Google Analytics & Digital Analytics van Siteimprove: wij gebruiken deze statistiekendienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
  • Cookies voor webformulieren: met deze cookies worden gegevens onthouden die u opgeeft, zodat u bijvoorbeeld niet tweemaal hetzelfde hoeft in te typen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we u welke cookies we mogen plaatsen. U kunt uw cookie-instelling op elk gewenst moment wijzigen via de link rechts onderaan elke pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 11-06-2018 en vervangt alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring kan door Dutch Lapétus te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op de websites van Dutch Lapétus. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Dutch Lapétus. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

Dutch Lapétus
Functionaris Gegevensbescherming: dhr. A Joostens
Einsteinlaan 97
9406BJ Assen

Telefoonnummer: 0592 795385
Emailadres: lapetus@rg-slp.com

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegdheidspas.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

Deze is buiten gebruik dus niet gekoppeld

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegd

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.