Letter-9-ogp8lolhandrw0ijk2yzfdo5f5lui948cfjweyxj2o

Reglement voor het afnemen van rijtentamens.

Vaststelling door : Dutch Lapétus
Vaststellingsdatum : 17-12-2019
Van kracht op : 01-01-2020
Status : definitief

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Dit reglement is van toepassing op het benoemen van Dutla rijonderwijs Master MLI’s en het voorbereiden en afnemen van rijtentamens.
1.2. Dit reglement wordt vastgesteld door de Examencommissie van de Stichting Examinering OCE (hierna Examencommissie) en ten minste tweejaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast.
1.3. Op het afnemen van praktijkexamens en examens CE-herkenning en -identificatie, inclusief het vaststellen van de examenuitslag, is voorts het Algemeen Examenreglement (EXA-OCE.006) van toepassing.
1.4. In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Examencommissie.

ARTIKEL 2 AANMELDING EN BENOEMING VAN PRAKTIJKEXAMINATOREN
2.1 Praktijkexamens worden afgenomen door praktijkexaminatoren in een examinatorenpoule. Uit deze examinatorenpoule wordt tevens de vaste groep examinatoren zoals bedoeld in artikel 2.8 benoemd. De examens CE-herkenning en –identificatie worden afgenomen door de examenleider.
2.2 Deelnemers kunnen maximaal twee personen voordragen als praktijkexaminator voor de examinatorenpoule, onder gebruikmaking van het daarvoor ter beschikking gestelde formulier die mede wordt getekend door de voorgedragen persoon.
2.3 Het bestuur beslist over de benoeming van praktijkexaminatoren, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de Examencommissie en met inachtneming van de bepalingen in dit reglement.
2.4 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren de deelnemer en de voorgedragen persoon dat laatstgenoemde:
a) in loondienst is van de voordragende deelnemer;
b) voldoet aan de deskundigheid- en ervaringseisen zoals bepaald in dit reglement;
c) kennis heeft genomen van de inhoud en betekenis van de door het bestuur en de Examencommissie vastgestelde documenten en de inhoud daarvan begrijpt en onderschrijft;
d) instemmen met de integriteit- en geheimhoudingsverklaring in artikel 5 van dit reglement en deze zal naleven.
2.5 De deelnemer wordt schriftelijk van de besluitvorming over de benoeming van de voorgedragen persoon als praktijkexaminator in kennis gesteld.
2.6 Praktijkexaminatoren worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Praktijkexaminatoren zijn direct en onbeperkt herbenoembaar. In gevallen als bedoeld in artikel 2.9 kan het bestuur een afwijkende benoemingstermijn vaststellen.
2.7 Het bestuur is bevoegd tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van de benoeming op gronden samenhangende met deskundigheid, ervaring, integriteit en / of geheimhouding van de praktijkexaminator. De benoeming kan voorts worden beëindigd op verzoek van de deelnemer die de praktijkexaminator heeft aangemeld, die een dergelijk verzoek in ieder geval doet zodra de praktijkexaminator niet langer in loondienst is van de deelnemer.
2.8 Het bestuur benoemt, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de Examencommissie en met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, uit de examinatorenpoule een vaste groep van praktijkexaminatoren bestaande uit 4 tot 6 personen ter invulling van artikel 4.3 van dit reglement.
Voor benoeming als ‘vaste praktijkexaminator’ geldt als ervaringseis dat de examinator minimaal 15 praktijkexamens heeft afgenomen.
2.9 Op advies van de Examencommissie kan het bestuur in bijzondere omstandigheden (beperkte beschikbaarheid praktijkexaminatoren) besluiten om:
a) een praktijkexaminator te benoemen die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2.4a (praktijkexaminator in loondienst van een deelnemer);
b) een praktijkexaminator te benoemen die (nog) niet voldoet aan de ervaringseis in artikel 3.1b;
c) een ‘vaste praktijkexaminator’ te benoemen die (nog) niet voldoet aan de ervaringseis in artikel 2.8.

ARTIKEL 3 DESKUNDIGHEIDSEISEN PRAKTIJKEXAMINATOREN
3.1 Praktijkexaminatoren dienen te voldoen aan de volgende deskundigheid- en ervaringseisen:
a) een geldig certificaat Senior OCE-deskundige, dat is afgegeven of erkend door de Stichting Examinering OCE;
b) minimaal 4 jaar ervaring met de competenties en vaardigheden van de Assistent OCEdeskundige en OCE-deskundige;
c) sociale- en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het afnemen van praktijkexamens.
3.2 Praktijkexaminatoren ontvangen bij benoeming een handboek, met daarin de op dat moment geldende documenten die relevant zijn voor het afnemen van praktijkexamens. Praktijkexaminatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van dit handboek.
3.3 Praktijkexaminatoren nemen deel aan de door de Stichting Examinering OCE georganiseerde instructie- en / of informatiebijeenkomsten voor praktijkexaminatoren.

ARTIKEL 4 VOORBEREIDEN EN AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS
4.1 Examens worden afgenomen op de praktijkexamenlocatie van de Stichting Examinering OCE, die voldoet aan het bepaalde in artikel 6, en onder toezicht van een Examenleider zoals bedoeld in het Algemeen Examenreglement (EXA-OCE.006).
4.2 Praktijkexamens worden afgenomen door twee praktijkexaminatoren zoals bedoeld in dit reglement, welke niet betrokken mogen zijn geweest bij de opleiding van de examenkandidaat.
Twee praktijkexaminatoren kunnen slechts één kandidaat tegelijkertijd examineren.
4.3 Ten minste één praktijkexaminator is afkomstig uit de vaste groep van praktijkexaminatoren, zoals bedoeld in artikel 2.8 van dit reglement.
4.4 De examenkandidaat wordt aangemeld voor het praktijkexamen bij de Stichting Examinering OCE, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de planning- en aanmeldingsmodule op www.examinering-oce.nl.
4.5 De deelnemer / kandidaat regelt zelf voorafgaand daaraan de praktijkexaminatoren, zulks met inachtneming van de bepalingen in dit reglement. In de aanmelding wordt aangegeven welke praktijkexaminatoren het examen zullen afnemen, onder de verklaring dat deze niet betrokken zijn geweest bij de opleiding van de examenkandidaat.
4.6 Binnen 2 werkdagen wordt door de Stichting Examinering OCE bericht of de aanmelding akkoord is. De deelnemer / kandidaat ontvangt voorts een schriftelijke bevestiging.
4.7 De Examenleider draagt zorg voor de voorbereiding van het praktijkexamen, zorgt tijdens het praktijkexamen voor de aanwezigheid van de vereiste examendocumenten, opent de examenzitting, houdt toezicht tijdens het afnemen van het praktijkexamen, begeleidt de evaluatie van het praktijkexamen door de praktijkexaminatoren, registreert eventuele bijzonderheden die zich voordoen tijdens het examen en registreert en verwerkt de resultaten.
4.8 Voor zover van toepassing bepaalt de examenleider tevens welke examenopdracht door de examenkandidaat wordt gemaakt en welke in te graven CE daarbij worden gebruikt. De examenleider doet dat zoveel mogelijk at random en is bevoegd om dit direct voorafgaand aan het examen aan te passen indien daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld vanwege de beschikbaarheid van de desbetreffende CE of omwille van een evenwichtige samenstelling van het examen.
4.9 Het praktijkexamen wordt afgenomen op basis van en met inachtneming van het desbetreffende Document Eind- en Toetstermen en beoordeeld aan de hand van de daarin opgenomen beoordelingschema’s.
4.10 Per beoordelingscriterium wordt de score V (voldoende), O (onvoldoende) of NTB (niet te beoordelen of niet van toepassing) toegekend. Voor bepaalde beoordelingscriteria kan ook de beoordeling KO (Knock Out) worden toegekend.
4.11 De uiteindelijke score wordt als volgt bepaald: gedurende het uitvoeren van het praktijkexamenonderdeel wordt door beide praktijkexaminatoren per beoordelingscriterium een voorlopige score toegekend;
in de evaluatie na afloop bespreken beide praktijkexaminatoren, in bijzijn van de Examenleider, de voorlopige score en kennen vervolgens gezamenlijk een score toe; uitgangspunt is dat de beoordeling in consensus wordt toegekend; indien de praktijkexaminatoren voor een beoordelingscriterium niet tot een gelijkluidende beoordeling komen, wordt de laagste score toegekend; de beoordeling O (onvoldoende), KO (Kardinaal Onvoldoende) en een beoordeling waarover tussen de beide praktijkexaminatoren geen consensus bestaat, dienen op het
beoordelingsschema te worden gemotiveerd; de definitieve score wordt genoteerd op het beoordelingsformulier van de Examenleider; na afloop van het praktijkexamen worden alle opdracht- / beoordelingsformulieren overhandigd aan de Examenleider.

ARTIKEL 5 GEHEIMHOUDING EN INTEGRITEIT
5.1 Praktijkexaminatoren zijn verplicht tot geheimhouding over het verloop van de praktijkexamens en betreffende alle andere gegevens en informatie, waarover in het kader van het afnemen van praktijkexamens de beschikking wordt verkregen, waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of waar uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. De geheimhoudingsverplichting duurt voort, ook nadat de benoeming als praktijkexaminator is beëindigd.
5.2 Praktijkexaminatoren zijn bij het afnemen van praktijkexamens en het beoordelen van de resultaten gebonden aan de beoordelingscriteria in het Document Eind- en Toetstermen zoals
bedoeld in artikel 4.9. Praktijkexaminatoren zullen uitsluitend op basis daarvan de examenkandidaat op een integere wijze beoordelen en zich niet laten leiden door de persoonlijke omstandigheden van de examenkandidaat en / of diens werkomgeving.
5.3 De praktijkexaminator verklaart in te stemmen met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 door ondertekening van een verklaring van geheimhouding en integriteit.

ARTIKEL 6 EISEN PRAKTIJKEXAMENLOCATIE
6.1 In de respectievelijke Documenten Eind- en Toetstermen zijn praktijkexamenopdrachten opgenomen. De praktijkexamenlocatie dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van deze opdrachten en beschikt ten behoeve daarvan over een meetveld voor respectievelijk het uitvoeren van een oppervlaktedetectie en dieptedetectie zoals beschreven in de desbetreffende Documenten Eind- en Toetstermen.
6.2 Voor het juist en ordelijk kunnen uitvoeren van praktijkexamens, wordt verder voldaan aan de volgende eisen: tijdens het afnemen van praktijkexamens is er op en rondom het desbetreffende meetveld uitsluitend aanwezig de examenkandidaat, de praktijkexaminatoren, de examenleider en eventuele andere personen die, na toestemming van de examenleider, het examen bijwonen; gedurende het afnemen van praktijkexamens staat op het deel van de locatie waar de examens daadwerkelijk worden afgenomen middels een bord aangegeven dat er examens worden afgenomen en dat de locatie daarom niet toegankelijk is en de examenleider ziet er op toe dat gedurende het afnemen van examens hieraan wordt voldaan; de examenlocatie en de directe omgeving dient vrij te zijn van objecten die detectieapparatuur kunnen verstoren, met uitzondering van verstoringen die passen binnen het kader en de moeilijkheidsgraad van de examenopdracht, zulks ter beoordeling van de praktijkexaminatoren; de examenlocatie beschikt over een ruimte waarin kandidaat, praktijkexaminatoren en examenleider het examen vooraf ongestoord kunnen voorbereiden en na afloop ongestoord kunnen evalueren, alsmede waarin de kandidaat de (deel)examenopdracht betreffende de interpretatie van meetresultaten en CE fotoherkenning / -identificatie kan uitvoeren.

ARTIKEL 7 EXAMENONDERDEEL CE-HERKENNING EN –IDENTIFICATIE
7.1 In de respectievelijke Documenten Eind- en Toetstermen is bepaald op welke CE het examenonderdeel CE-herkenning en –identificatie betrekking kan hebben en op welke wijze dit examenonderdeel wordt afgenomen.
7.2 Het examenonderdeel kan bestaan uit fotoherkenning / -identificatie en veldherkenning / – identificatie.
7.3 Door de Examencommissie wordt op basis daarvan een CE fotodatabank en een CE collectie bodemvondsten samengesteld waarmee examens worden afgenomen, inclusief correctiemodellen. Voor het beheer van deze fotodatabank en collectie bodemvondsten kan de Stichting Examinering OCE een derde inschakelen.
7.4 Het beheer van de gegevens van de fotodatabank en collectie bodemvondsten voor examens, inclusief correctiemodellen, vindt plaats in het automatiseringssysteem van de Stichting Examinering OCE onder toezicht van de Examencommissie.
7.5 Voorafgaand aan het examen wordt, zowel voor het onderdeel fotoherkenning /-identificatie als de veldherkenning / -identificatie, door het Secretariaat at random een lijst uitgedraaid van te gebruiken CE, één en ander met inachtneming van de eisen uit het desbetreffende Document Eind- en Toetstermen. Deze lijst vormt onderdeel van de vertrouwelijke examenstukken.
7.6 De examenleider is bevoegd om deze lijst direct voorafgaand aan het examen aan te passen indien daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld omdat de gegenereerde lijst onevenwichtig van samenstelling is. In dat geval wordt hiervan proces-verbaal opgemaakt.
7.7 Voor het juist en ordelijk kunnen uitvoeren van het examen CE-herkenning en -identificatie, wordt verder voldaan aan de volgende eisen: de CE dienen tijdens de fotoherkenning / -identificatie goed zichtbaar middels scherpe foto’s te worden getoond zodat de kandidaat deze vanuit meerdere gezichtshoeken kan bekijken; de CE bodemvondsten dienen tijdens de veldherkenning / -identificatie goed zichtbaar te worden neergelegd zodat de kandidaat de opdracht kan uitvoeren zonder de CE aan te raken.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus.
Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegdheidspas.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.

Je hebt didactische rijlessen die primair in de rijopleiding wordt gebruikt.
Secundair vakonderwijs heeft betrekking op het beginnersrijbewijs, EMG, EMA, LEMA en heeft invloed op het gedrag desbetreffende bestuurder.
Secundair vakonderwijs is gericht op de mathetiek van beginnende bestuurders en wordt in verdiepende vorm gegeven.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

We verstaan onder onafhankelijkheid, dat wij geen inschrijving bij het CBR en het IBKI hebben.
We bemiddelen 2 collega’s als derde partij. Het toetsformulier is digitaal en wordt verzonden naar rijschool en leerling.
Wij bewaren geen persoonsgegevens maar wel de data van het resultaat.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 2 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2, 3 en 4.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De Dutla rijonderwijsdocent 1 is hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1, 2 en 3.

Online lesvoorbereiding:
Dit wordt klassikaal of centraal in groepsverband gegeven.
De WRM/RIS instructeur wordt hiervoor opgeleid. Het gaat hier niet om het verzorgen van theorielessen, maar om elementair rijonderwijs die de rijles ondersteund.
Het betreft leerlingen met leerlijn 1 en 2.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2, 3 en 4 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 2 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1, 2 en 3 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerd en Dutla rijonderwijsdocent 1 kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 en 2 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM/RIS gecertificeerde rijinstructeur kent.

Afstemming:
Leerlijn nummer 1 van het elementair rijonderwijs zorgt voor afstemming op
de primaire rijopleiding van de rijschool.
Op de primaire rijopleiding die de WRM rijinstructeur kent.

Deze is buiten gebruik dus niet gekoppeld

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2, 3 of 4  passen het beste bij Dutla concept 4.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1, 2 en 3 passen het beste bij Dutla concept 3.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1  en 2 past het beste bij Dutla concept 2.

De proefles / rijtest, of hoe de rijschool de eerste inschattingsles ook mogen noemen,
gebeurt bij de rijschool.
De leerling doet een digitale rijlestest om de leerlijn 1, 2, 3 of 4 vast te stellen.
Leerlijnnummer 1 past het beste bij Dutla concept 1.

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 2

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd
Dutla rijonderwijsdocent 1

WRM bevoegd.
RIS gecertificeerd

WRM bevoegd

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en Dutla gediplomeerd rijonderwijs docent.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en certificering van de rijopleiding in stappen.

De berekening is gebaseerd op de kennis en kunde van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM en kennis over de effecten van coaching.

De berekening is gebaseerd op de kennis van de rijinstructeur.
Het uitgangspunt voor deze berekening is gebaseerd op de basis bevoegdheid van de WRM.